ئاڤاكرنا به‌نگه‌لا ل مه‌دخه‌را ده‌رمانا یا سه‌ره‌كی

پروژێ ژيرئه ‌نجامدانی ل دهوكی
گوژمه بديناری: (62.030.625).
لايی ته‌مويلکرنی: (پاريزگه‌ها دهوكی/ گه‌شه‌پيدانا هه‌ريما).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (75).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا زيوه)
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
20/03/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
05/01/2004