ئاگه‌هداریا وه‌لاتیئن خوشتیڤی دكه‌ین كو سه‌نته‌ ری نه‌خوشیئن سینگی و ئیشازراڤ

ئاگه‌هداریا وه‌لاتیئن خوشتیڤی دكه‌ین كو سه‌نته‌ ری نه‌خوشیئن سینگی و ئیشازراڤ ئی دهیته‌ نووژه‌نكرن, له‌ورا هاتیه‌ ڤه‌گوهاستن بو بنگه‌هئ زانین یئ ساخله‌میا قوتابخانا هه‌تا كارئین نووژه‌نكرنئ ب دووماهی دهئین