سیمنارێ‌ زانستی ل هولا سه‌نته‌ری زانست یی خیزانی


بابه‌ت/
UTI in child & adult - recunel
روژ / 
دوشه‌مبی 2013/8/26
 ده‌م/
11:00 - 1:00 پ.نیڤرو
بیژه‌ر/ د. كامیران
جهه‌ /
هولا سه‌نته‌ری زانست یی خیزانی