كورسیین خواندنا بلند (ماسته‌ر / دبلوم)

هەڤپێجالحجم
دهوك1.jpg1.71 ميجابايت
دهوك2.jpg1.15 ميجابايت
دهوك3.jpg1.52 ميجابايت
دهوك4.jpg1.57 ميجابايت
دهوك5.jpg1.23 ميجابايت
دهوك6.jpg1.55 ميجابايت
دهوك7.jpg1.61 ميجابايت
دهوك8.jpg1.44 ميجابايت
دهوك9.jpg1.5 ميجابايت
دهوك10.jpg1.55 ميجابايت
دهوك11.jpg1.4 ميجابايت
دهوك12.jpg1.27 ميجابايت
دهوك13.jpg1.46 ميجابايت
دهوك14.jpg1.57 ميجابايت
دهوك15.jpg1.25 ميجابايت