داخوازناما راستەوخو - سەرکێم ئێک کرنەکا نهێنی

 داخوازناما راستەوخو - سەرکێم ئێک کرنەکا نهێنی

هەڤپێجالحجم
داخوازناما راستەوخو - سەرکێم ئێک کرنەکا نهێنی176.93 كيلوبايت
داخوازناما راستەوخو - سەرکێم ئێک کرنەکا نهێنی147.46 كيلوبايت