سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 05 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 05 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازت و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 05 بو کرین…

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 07 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 07 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازت و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 07 بو کرین…

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 08 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 08 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازت و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 08 بو کرین…

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 10 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 10 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازت و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 10 بو کرین…

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە06 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە06 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ پشکا دەرمانسازت و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە06 بو کرین و دابینکرنا…

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 01 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ بو دەمێ ئێک سال بو پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ/راگەهاندن

سەريێک کێمکرنا سنوردار یا ژمارە 01 بو کرین و دابینکرنا دەرمانێن پەنجەشێرێ یێن هەرە گرنگ بو دەمێ ئێک سال بو پشکا دەرمانسازی و پێدڤیێن نوژداری ل دهوکێ/گرێبەست سەريێک کێمکرنا سنوردار…