پشكا گرێبه‌ستتا

تەلەفۆن:

0624479484

پوستێ ئه‌لیکترونی:

contractsd@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌رێ‌ پشكێ‌ /معروف محمد طاهر

ریكخستنا گریبه‌ستا/جلنك احمد محمد
دیفجونا گریبه‌ستا /سالار احمد عمر