پشكا گرێبه‌ستتا

تەلەفۆن: 
0624479484
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
contractsd@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌رێ‌ پشكێ‌ /معروف محمد طاهر

ریكخستنا گریبه‌ستا/جلنك احمد محمد
دیفجونا گریبه‌ستا /سالار احمد عمر