ئاگه هداریا وه لاتییَن خوشتفی دكه ین


ئاگه هداریا وه لاتییَن خوشتفی دكه ین كو ژ بو پارستنا نه خوشان و داكو نوژدار و ستافی ساخله مییَ پتر كاریَ خو بكه ن, سه ره دانیَن نه خوشان له هه می نه خوشخانییَن دهوكی َب تنیَ دیَ ل ده مژمیَر 2:30 _6:30 ی ئیَفاری بن , هیفی یه پیكری پیَ بهیَته كرن.