کومه‌لگه‌ها نوژدارێ یا ددانان

كومةلگه‌ها نوذدارى يا ددانان: • ضارةسةريا نةخوشييَن ددانان.. • ضيَكرنا تةخميَن دةستكرد وخزمةتيَن ئورتودنسى. • د ظى سةنتةرى دا، 5 ئاميريَن ددانان و تاقيطةهةك بو دروستكرنا ددانان هةنة. • سيستةمىَ ( ديماكس) يىَ تيشكىَ بو وةرطرتنا تيشكيَن جورا و جور بو دةظ و ددانا. • ثاقذكرن و نشتةرطةريا دةظ و ددانا.

رێڤه‌به‌رێ‌ بنگه‌هێ‌:د.ميرزا مراد خديدا

Javascript is required to view this map.

الموضع

Center
Iraq