ئامێدی

قمریێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی قومریی
تەلەفۆن: 
07504726618
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی قومریی يی ساخله‌می:

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی قومریی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 800

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 8

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 20

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

شیلادزێ

شیلادزێ
ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / کومه‌لگه‌ها شيلادزی
تەلەفۆن: 
07508122204
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی شيلادزی يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):-کومه‌لگه‌ها شيلادزی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:-17000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 66

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 110

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

سیرێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / کومه‌لگه‌ها سيری
تەلەفۆن: 
07504714711
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی سيری يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- کومه‌لگه‌ها سيری

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 8000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 33

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 80

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

سیارەتیکا

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی سياره‌تيکا
تەلەفۆن: 
07504675929
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
amede@duhokhealth.org

بنگه‌هی سياره‌تيکا يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی سياره‌تيکا

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 2000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 5

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 25

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

سپیندارێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی سپينداری
تەلەفۆن: 
07504803817
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی سپينداری يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی سپينداری

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:-800

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 6

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 10

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

سه‌رسنك

ناڤ و نیشان: 
ئامیدی / ناحيا سه‌رسنکی
تەلەفۆن: 
07504231704
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی سه‌رسنک يی ساخله‌می:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- ناحيا سه‌رسنکی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 20000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 54

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 130

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

رافینا

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی راڤينا
تەلەفۆن: 
07507579316
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی راڤينا يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی راڤينا

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 2500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 6

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 25

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

دیره لوك

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / ناحيا ديره‌لوک
تەلەفۆن: 
07504588508
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی ديره‌لوک يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- ناحيا ديره‌لوک

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت: 11000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را: 42

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 80

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:

جه‌مانکی

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / ناحيا چه‌مانکی
تەلەفۆن: 
07504112303
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی چه‌مانکی يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):-ناحيا چه‌مانکی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:-2700

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را: 5

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌: 20

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:

بیلمه‌ندێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی بيلمه‌ندی
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی بيلمه‌ندی يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی بيلمه‌ندی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 800