ئاکرێ

کەلاتێ

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا بچيل / که‌لاتی
تەلەفۆن: 
07504511130
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ئاکری که‌لاتی:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا بچيل / که‌لاتی.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 2000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 17

خەلانێ

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا گرده‌سين / خه‌لانی
تەلەفۆن: 
07504699319
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می خه‌لانی:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا گرده‌سين / خه‌لانی.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 5000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :-10

سەرکەندال

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا دينارته‌ / سه‌رکه‌ندال
تەلەفۆن: 
4044033
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می سه‌رکه‌ندال:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا دينارته‌ / سه‌رکه‌ندال.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 2

سەرکەلی

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا دينارته‌ / سه‌رگه‌لی
تەلەفۆن: 
07504097054
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می سه‌رگه‌لی:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا دينارته‌ / سه‌رگه‌لی.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 1000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 1

بامشمش

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا دينارته‌ / بامشمش
تەلەفۆن: 
07504018785
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می بامشمش:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :-ئاکری / ناحيا دينارته‌ / بامشمش.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر ب نگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 3000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 4

ئیستریان

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا بچيل / ئيستريان
تەلەفۆن: 
4706534
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می ئيستريان:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا بچيل / ئيستريان.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 2000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 3

شەرمن

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا گرده‌سين / شه‌رمن
تەلەفۆن: 
4470811
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می شه‌رمن:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا گرده‌سين / شه‌رمن. ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 7650 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 16 پيزانينن جهی بنگه‌هی ساخله‌ميی لی :- ده‌ڤه‌را گشوکال.

سەردەریان

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سه‌رده‌ريان
تەلەفۆن: 
0750 4719248
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می سه‌ر‌ده‌ريان:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سه‌رده‌ريان.

بێخمه

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا بچيل / بيخمه‌
تەلەفۆن: 
0750 4551835

بنگه‌هی ساخله‌می بيخمه‌:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا بچيل / بيخمه‌.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 4500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 6

کویلان

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا بچيل / گويلان
تەلەفۆن: 
0750 4621349

بنگه‌هی ساخله‌می گويلان:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا بچيل / گويلان.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 6945

پيزانينن جهی بنگه‌هی ساخله‌ميی لی :- ده‌ڤه‌را گشتوکال.